Какво е Франчайз?

Франчайзингът е търговска концесия — вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес. Това е развита форма на лицензиране, вид стратегически съюз, която обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утвърден имидж.


Мастър франчайз – франчайз системите се развиват най-бързо, като за големи територии или за цели държави се привличат Мастър франчайзополучатели. Те имат правото не само да откриват обекти, но и да преотстъпват франчайз права на други франчайзополучатели. Обикновено получателят на Мастър франчайза предоставя обучението и другите услуги, осигурявани от франчайзодателя, и разделя с него получените такси.


Договорите  за франчайзинг се изготвят индивидуално. Обект на договора и основен актив за франчайзополучателя е престижната марка, а заплащането обикновено се договаря като първоначално твърдо възнаграждение и процент от печалбата, реализирана от дейността на франчайзополучателя. Този тип ненаименoвани договори са най-добре разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички параметри подлежат на предварително договаряне.


Франчайзодателят предоставя на другата страна ноу-хау, техническа помощ, резервни части, обучение на персонала, рекламни стратегии, концепция за управление и други характерни за самия бизнес материални и нематериални активи. От своя страна, франчайзополучателят се задължава да се придържа към зададените от франчайзодателя стандарти на качество на предоставяните продукти и услуги и да следва неговата маркетингова политика. Тоест франчайзополучателят е длъжен да изпълнява указанията на другата страна, като я допуска да прави проверки на качеството.


Франчайз - договорите могат да съдържат и клауза за изключителност, при която франчайзополучателят се задължава да предлага единствено стоки и услуги на франчайзодателя.
От гледна точка на правото на конкуренцията франчайзингът е вертикално интегриране на 2 предприятия, при което освен предоставянето на утвърдили се продукти, марки, практика и др. срещу заплащането на лицензионно и др. възнаграждение, се практикува уговаряне на цени, териториален обхват, начин и реклама на продажбите[1].


Франчайзингът може да бъде:
•    производствен (Product Franchising), при който франчайзополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, ноу-хау, търговски марки и други.
•    пласментен (Distribution Franchising), при който франчайзополучателят има право само да разпространява стоките / услугите, произвеждани / извършвани от франчайзодателя.
•    франчайзинг на услуги (Service Franchising), при който франчайзополучателят има право да извършва услугите на франчайзодателя.


Ползите от франчайзинг-договорите са двустранни.
•    За франчайзополучателя изгодата се изразява в това, че се възползва популярността на даден продукт, без да се налага да инвестира собствени средства в развиването на собствена продуктова гама и търговски марки.
•    Франчайзодателят, от своя страна, с минимални разходи развива дистрибуционната си мрежа на пазари, на които още няма присъствие.


При международния франчайзинг е от особено значение да се определи нивото на стандартизация на продуктите / услугите, тъй като успехът на франчайзодателя на външния пазар зависи до известна степен и от готовността му да приспособи продуктите си към изискванията на пазара, променяйки по този начин характеристиките на продукта, благодарение на които търговската му марка се е наложила.


Причините, които водят до бързото развитие на франчайз веригите са:
•    Предоставянето на силна и добре позната марка
•    Утвърден бизнес модел, предоставящ ноу-хау и добри практики
•    Подкрепа от страна на франчайзодателя, която може да включва: обучение, помощ за избор на локация, подкрепа при провеждане на маркетингови и рекламни кампании и др.
 

Според изследване, проведено в България между февруари и май 2012 г. 55% от запитаните франчайзополучатели са отговорили, че са закупили франчайз заради силната марка, 62% желаят да бъдат част от национална верига, 75% заради готовото ноу-хау за стартиране на бизнес. Анкетираните са посочвали по 2 от възможните отговори.

 

Станете част от нас

Ако желаете да  закупите франчайз на „B’ Space” за България:

Заповядайте при нас, да обсъдим  различните варианти. Свържете се с избраната от вас лична  асистентка и я помолете да ви организира среща с франчайз отдела на “B’  Space”  или се  обадете на  телефон: +359 887 24 11 06.


Ако желаете да  закупите франчайз на „B’ Space” за чужбина:
Заповядайте при нас, да обсъдим  различните варианти. Свържете се с избраната от вас лична  асистентка и я помолете да ви организира среща с франчайз отдела на “B’  Space”  или се  обадете на  телефон: +359 887 24 11 06.
 

Ако имате бизнес,  който  сте изучили  до съвършенство или идея  за  развитие на бизнес и желаете  да  го развивате, като  франчайз верига в България и чужбина:
Моля, заявете  услуга  франчaйз консултация или се свържете с нас на телефон +359 887 24 11 06, за да ви запознаем  със стъпките за развитие и да ви изготвим индивидуален  план за развитие.

 

Зад на пръв поглед бизнес концепцията на "B Space", стои и социална платформа. В момента, в който постигнем определени обеми на документооборот, в екипа ни ще се включат квалифицирани хора в неравностойно положение. Те ще имат възможността да работят дистанционно, от където се намират, на процент от извършената от тях дейност. Това е прекрасна възможност, да заработват допълнителни доходи, да се чувстват полезни на обществото, да поддържат и развиват социални контакти и да се радват на плодовете на собствения си труд! С радост искаме да ви информираме, че 10 % от печалбата си, "B Space" дарява на различни социални групи в вид на организиране на полезни за тях обучения, подсигуряване на техническо оборудване за работа на хора в социално неравностойно положение. Имаме задействани такива проекти, скоро ще Ви запознаем с някои от вече реализираните такива по-подробно.