Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА "B’ Space”

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите. След натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „B’ Space” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни по потребителската програма на компанията, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки потребител и за сключването на договора между него и „B’ Space”.
 
Чл. 1 „B’ Space” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на електронния офис.

Чл. 2 (1) „B’ Space” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „B’ Space” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “B’ Space” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3 (1) „B’ Space” събира и използва информацията по чл. 2 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „B’ Space”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 4 (1) За сключване на договора, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „B’ Space”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „B’ Space”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „B’ Space” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “B’ Space” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При регистрирането си Потребителят закупува и заплаща на “B’ Space” правото за ползване на предоставените електронни услуги. Заплащането се извършва в размери и по указаните на съответната Интернет страница начини.
(4) При попълване на заявлението за регистрация Потребителя е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „B’ Space” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че за целите на този договор е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “B’ Space” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 5 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „B’ Space”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „B’ Space” за срока на действие на договора.
(3) Регистриращият се е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „B’ Space”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „B’ Space” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
 
Чл. 6 (1) Договорът между страните поражда действие от момента на потвърждаване съгласието на регистриращия се с Общите условия, чрез тяхното приемане посредством натискане на бутона „Регистрация”. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия регистриращият се се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронна поща и посредством предоставения му виртуален офис.
(2) При едностранно разваляне на договора от страна на регистриран потребител платените суми за ползване на електронни устройства и услуги, предоставяни от „B’ Space”, не се връщат, дори срокът за ползването им да не е изтекъл.

Чл. 7 „B’ Space” си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „B’ Space”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „B’ Space”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
(3) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „B’ Space” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „B’ Space” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „B’ Space” и не могат да бъдат
използвани в нарушение на действащото законодателство.
(4) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(5) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „B’ Space”, Потребителя дължи на „B’ Space” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „B’ Space” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
(6) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електроннен офис и други, предлагани от „B’ Space” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „B’ Space” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Изпълнителя и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(7) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „B’ Space”.

Чл.9 (1) „B’ Space” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставените му услуги.
(2) „B’ Space” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че последният наруши право на интелектуална собственост на „B’ Space” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.
(3) „B’ Space” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „B’ Space” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 10 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „B’ Space” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „B’ Space” услуги.
(3). При прекратяване на договора „B’ Space” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 11 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 12 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и/или електронния офис и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който
дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 13 Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 14 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.